Graviditet och föräldraledighet i Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2022-02-21
Reglerna för föräldraledighet skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark.
Skriv ut

För anställda som jobbar i Danmark och är socialförsäkrade där, gäller danska regler för föräldraledighet. Anställda som utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrade i Sverige, även om de bor i Danmark. Det betyder att de också har rätt till föräldraledighet enligt svenska regler. I en familj där ena föräldern arbetar i Sverige och den andra i Danmark, tillämpar man ett system för avräkning av föräldraledigheten.

Föräldraledighet för anställda i Danmark

Besked om graviditet och föräldraledighet

Som arbetsgivare har du rätt att få besked om din anställdes graviditet och kommande föräldraledighet senast tre månader innan beräknad födsel. För en anställd vars partner ska föda barn måste besked lämnas senast fyra veckor innan förväntad födsel.

Senast åtta veckor efter barnets födsel måste den anställde lämna besked hur lång ledigheten förväntas bli.

 

Rätt till föräldraledighet i 52 veckor

Alla anställda i Danmark har rätt till 52 veckors föräldraledighet. Detta gäller under förutsättning att båda föräldrarna är socialförsäkrade i Danmark. Före barnets födelse har mamman rätt till fyra veckors föräldraledighet med föräldrapenning. De första två veckorna efter födseln är hon skyldig att vara ledig med föräldrapenning. Efter dessa två veckor har hon rätt till ytterligare 12 veckors föräldraledighet med föräldrapenning. Pappan har rätt att vara ledig med föräldrapenning i två veckor under de första 14 veckorna efter barnets födelse.

När barnet är 14 veckor gammalt får föräldrarna ytterligare 32 veckors ledighet med föräldrapenning som de fritt får fördela mellan sig. De kan välja att vara föräldralediga samtidigt eller i perioder efter varandra.

De 52 veckors ledighet med full föräldrapenning består alltså av:

  • Mammans fyra veckor före födseln: 4
  • Mammans 14 första veckor: 14
  • Pappans två första veckor: 2
  • De 32 gemensamma veckorna: 32

Totalt: 52 veckor

Föräldrarna kan också välja att förlänga perioden med föräldrapenning genom att ta ut ett mindre belopp varje månad. Det är möjligt att sprida ut 32-veckorsperioden på 40 eller 46 veckor, dock är det fortfarande bara de 32 veckors föräldrapenning som fördelas över veckorna. Var då uppmärksam på att om den andra föräldern jobbar i Sverige, avräknar Försäkringskassan 40 eller 46 veckor från dennes svenska föräldrapenningdagar och inte 32 veckor.

Det finns också möjlighet att arbeta deltid och förlänga 32-veckorsperioden, med motsvarigheten till den arbetade tiden.

Den ena föräldern kan välja att skjuta upp minst åtta och högst 13 veckors ledighet till senare. Den sparade föräldraledigheten ska hållas innan barnet har fyllt nio år.

Föräldraledighet för anställda i Danmark vars partner arbetar i Sverige

I en familj där ena föräldern arbetar i Sverige och den andra i Danmark, tillämpar man ett system för avräkning av föräldraledigheten. Den som arbetar i Sverige har rätt till föräldraledighet enligt svenska regler, medan den som arbetar i Danmark har rätt till föräldraledighet enligt danska regler.

Den förälder som börjar med att ta ut föräldraledighet måste dokumentera hur mycket ledighet som har tagits ut, så att det andra landet kan avräkna dagarna. Myndigheten gör sedan en beräkning av hur mycket föräldraledighet som partnern har rätt till i det andra landet.

Vad ska arbetsgivaren göra?

Ta kontakt med en arbetsgivarorganisation i Danmark, som kan ge vägledning om vilka avtal du som arbetsgivare bör skriva med dina anställda.

 

Ytterligare information

Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö, tel: +46(0)40-17 64 15 och den danska myndigheten Udbetaling Danmark för ytterligare information om föräldraledighet. Du kan också läsa mer på Startvækst.

Försäkringskassan - föräldraledighet

Øresunddirekts informationscenter

Borger.dk - barsel

Virk.dk - Din medarbejder skal på barsel eller orlov

Föräldraledighet för anställda i Sverige

Anställda som utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrade i Sverige, även om de bor i Danmark. Det betyder att de också har rätt till föräldraledighet enligt svenska regler.

Föräldraledighet enligt svenska regler

En medarbetare som bor i Danmark men arbetar i Sverige har rätt till föräldraledighet på samma villkor som en medarbetare bosatt i Sverige. Det vill säga totalt 480 dagars föräldraledighet, varav 90 av dagarna är reserverade till var förälder. 60 dagar kan tas ut av modern före barnets födsel. 390 av dagarna ersätts på sjukpenningnivå. Sjukpenningnivån beräknas av Försäkringskassan och är knappt 80% av inkomsten, maximalt 1.027 SEK om dagen (2022). Detta är dock villkorat att föräldern har arbetat 240 dagar i en sammanhängande period innan föräldraledigheten och har en årsinkomst på minst 82.300 SEK. 90 utav de 480 dagarna utbetalas den lägsta ersättningen på 180 SEK (2022) brutto per dag.

Om den anställde har arbetat mindre än 240 dagar sammanhängande innan föräldraledigheten utbetalas istället 250 SEK (2022) om dagen i de första 180 dagarna och därefter utbetalas ersättning på sjukpenningnivå, max 1.027 SEK (2022) om dagen.


Under barnets första levnadsår kan föräldrarna ta 30 dagar föräldraledighet med ersättning samtidigt för samma barn. Dessa kallas dubbeldagar.

 

Ytterligare information

Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö kan svara på frågor om svensk föräldraledighet och hur en eventuell avräkning går till. Kontakt: +46 (0)40- 17 64 15.

Øresunddirekts informationscenter i Malmö

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Vi stöds av