Huvudregler kring socialförsäkringen

Senast uppdaterad 2024-01-25
Enligt huvudregeln är alla anställda socialförsäkrade i det land där de arbetar. Sociala avgifter ska betalas i det land där den anställde är socialförsäkrad. Avdragsrätt för sociala avgifter gäller i båda länderna.
Skriv ut
Huvudregler kring socialförsäkringen

Arbetslandet står för sociala förmåner

Arbetstagaren omfattas av den lagstiftning kring socialförsäkring som gäller i arbetslandet. Det betyder att du som arbetsgivare också är skyldig att betala sociala avgifter för den anställde i det land denne arbetar. Arbetstagaren blir då berättigad till de förmåner som socialförsäkringen i det aktuella landet erbjuder. Förmåner som styrs av socialförsäkringen är bland annat pension och föräldrapenning.

 

Danska sociala avgifter

I Danmark erlägger arbetsgivaren endast mycket låga sociala avgifter på de anställdas löner. Företagen betalar ATP, bidrag till Arbejds- og Erhvervssygedom, Lønmodtagernes Garantifond, (LG) samt ett finansieringsbidrag.

Den största delen av de sociala avgifterna betalas istället av löntagarna själva, via AM-bidrag (åtta procent) och ATP. Detta är en anledning till att danska löner generellt är högre än svenska löner.

 

Svenska sociala avgifter

I Sverige är det arbetsgivaren som står för de anställdas inbetalningar till socialförsäkringssystemet. Har du ett fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent (2024), är du utan fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna 19,08 procent (2024).

 

Avdragsrätt

I både Danmark och Sverige är det möjligt att dra av såväl företagets som den enskildes sociala avgifter. Det gäller även avgifter som betalas till en utländsk obligatorisk socialförsäkring i ett annat EU-land.

 

Ytterligare information

Vill du ha mer information om socialförsäkringen i Sverige kan du kontakta Försäkringskassan. För ytterligare upplysningar om sociala avgifter i Sverige kontakta Skatteverket.

Försäkringskassan - för arbetsgivare

 

Skatteverket

 

Vill du veta mer om dansk socialförsäkring kan du kontakta det internationella kontoret på Udbetaling Danmark, som är en av de myndigheter som har hand om socialförsäkringsfrågor i Danmark.

Udbetaling Danmark

 

För ytterligare information om sociala avgifter i Danmark kan du kontakta ATP. När det gäller frågor om avdragsrätt går det bra att kontakta Skattestyrelsen. Du kan också kontakta Försäkringskassan eller Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

ATP

 

Skattestyrelsen

 

Øresunddirekts informationscenter

Socialförsäkring vid arbete i två länder

Anställda boende i Danmark

Om företaget har anställda som bor i Danmark och utför minst 25 procent av den sammanlagda arbetstiden i Danmark, är de socialförsäkrade i Danmark. Det samma är gällande även om de arbetar upp till 75 procent av den sammanlagda arbetstiden i Sverige. Detta gäller både om personen arbetar för samma arbetsgivare och om han eller hon arbetar för två olika arbetsgivare.

Den anställde ska informera myndigheten Udbetaling Danmark om hur han eller hon arbetar i respektive land. Udbetaling Danmark pekar därefter ut vilket land den anställde ska vara socialförsäkrad i. Detta meddelas Försäkringskassan som utfärdar intyg A1 om den anställde ska vara socialförsäkrad i Sverige. Om Danmark ska vara socialförsäkringsland är det Udbetaling Danmark som utfärdar intyget.

Om den anställde är socialförsäkrad i Danmark, ska du som arbetsgivare betala danska sociala avgifter. I Danmark erlägger arbetsgivaren endast mycket låga sociala avgifter på de anställdas löner. Den största delen av de sociala avgifterna betalas istället av löntagarna själva, via AM-bidrag (åtta procent av bruttolönen).

 

Anställda boende i Sverige

Om företaget har anställda som bor i Sverige och arbetar i både Sverige och Danmark, är de socialförsäkrade i Sverige såvida de arbetar minst 25 procent av den totala arbetstiden där. Det betyder att du som arbetsgivare måste betala svenska arbetsgivaravgifter för att täcka den anställdes socialförsäkring i Sverige - även om företaget finns i Danmark. En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige betalar för närvarande 19,8 procent (2024) av den anställdes bruttolön i arbetsgivaravgift. Om det finns ett fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgiften 31,42 procent (2024).

Den anställde ska informera Försäkringskassan om hur han eller hon arbetar i respektive land. Försäkringskassan pekar därefter ut vilket land som den anställde ska vara socialförsäkrad i. Detta meddelas Udbetaling Danmark som, om den anställde ska vara socialförsäkrad i Danmark, utfärdar intyg A1. Om Sverige ska vara socialförsäkringsland är det Försäkringskassan som utfärdar intyget.

 

Möjlighet till dispens enligt Öresundsöverenskommelsen

Anställda som utför mer än 25 procent av sitt arbete i bosättningslandet, kan ansöka om dispens för att få tillhöra det land där arbetsgivaren har sitt säte. Ett krav är att den anställde arbetar minst 50 procent i det land där arbetsgivaren har sitt säte. Dispensen söks hos myndigheten i det land vars lagstiftning man vill tillhöra. Det vill säga Försäkringskassan i Sverige eller Udbetaling Danmark, avdelningen för International Social sikring i Danmark. Dessa två myndigheter beslutar sedan tillsammans huruvida dispens ska ingås. 

Följande kan få dispens enligt den särskilda Öresundsöverenskommelsen :

  • Personer anställda av en arbetsgivare i ett land, där den anställde arbetar minst hälften av sin totala arbetstid på arbetsplatsen och resterande tid på distans i bosättningslandet, exempelvis vid hemarbete.
  • Personer anställda för att arbeta i det land där arbetsgivaren har sitt säte och som samtidigt får ersättning för förtroendeuppdrag i ett annat land.

 

Överenskommelsen påverkas inte även om den anställde reser utanför Sverige eller Danmark på tillfälliga, sporadiska och kortvariga tjänsteresor, utbildningar, konferenser, mässor eller liknande i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Överenskommelsen är inte tillämplig om tjänstgöringen i det andra EU/EES-landet ingår i en fast återkommande arbetsrutin som innebär att den anställde faktiskt arbetar i fler länder än Sverige och Danmark (t.ex. tjänsteresa till företagets kontor i ett annat land än Sverige eller Danmark varje vecka).

Öresundsöverenskommelsen är inte heller tillämplig om den anställde samtidigt med anställningen i Sverige eller Danmark har en anställning i ett annat EU/EES-land eller Schweiz eller ett tredje land.


Ansökan om dispens ska göras av dig som arbetsgivare tillsammans med den anställde. Ansökan ska skrivas under för att bekräfta att båda parter står bakom avtalet. Dispensen är tidsbegränsad till tre år. Man kan ansöka om att förlänga avtalet så länge villkoren uppfylls.

 

Mer information

Vill du ha ytterligare information om socialförsäkringstillhörighet och tillämplig lagstiftning kan du kontakta Udbetaling Danmark, avdelningen för International Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö: +46-(0)40- 17 64 15. Vill du göra en anmälan om dispens i Sverige ska du däremot kontakta Försäkringskassans kundtjänst, eftersom handläggningen inte sker på Øresunddirekt. 

Udbetaling Danmark

 

Försäkringskassan - för arbetsgivare

 

Øresunddirekts informationscenter

Arbetsgivaravgifter i Danmark

I Danmark betalar löntagarna själva den största delen av de sociala avgifterna, via AM-bidrag (åtta procent) och ATP. Därför erlägger arbetsgivarna mycket låga arbetsgivaravgifter på de anställdas löner.

Företagen betalar:

  • ATP
  • Bidrag till Arbejds- og Erhvervssygedom
  • Lønmodtagernes Garantifond, LG (25 DKK per heltidsanställd och kvartal)
  • Finansieringsbidrag


Ytterligare information

Kontakta ATP i Danmark för mer information om de olika bidragen danska arbetsgivare ska betala.

ATP

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Öresundsexpert hjälper med dansk-svenska skatteregler

Som utbildad jurist, erfaren skatteexpert och född i Sverige är Christina Brink en naturlig Öresundsexpert. Med uppbackning från KPMG kan Christina och hennes kollegor besvara frågor om beskattning, moms och socialförsäkring i Öresundsregionen.

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av