Sjukskriven personal i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-25
Reglerna för sjukpenning skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark. Vilket lands regler som gäller beror på i vilket land din anställde utför sitt arbete och därmed är social försäkrad.
Skriv ut

Om du har personal som är socialförsäkrad i Danmark och som blir sjukskriven är det danska regler för sjukpenning som gäller.

Lön vid sjukdom

Lön vid sjukdom för anställda i Danmark

Har du ett företag med en dansk filial ska du följa danska regler för sjukpenning. I Danmark har alla tjänstemän, så kallade funktionærer, som följer "funktionærloven" rätt till full lön under sjukdom från dag ett. Samma regler gäller generellt också om du som arbetsgivare följer ett kollektivavtal.

 

Sjukpenning - ett alternativ

Skulle du som arbetsgivare inte vara ansluten till något kollektivavtal eller funktionærloven som anger att medarbetarna ska ha full lön under sjukdom, är alternativet för den anställde att få sjukpenning. Som huvudregel är det du som arbetsgivare som betalar sjukpenning för de första 30 dagarna, sedan tar kommunen över ansvaret.

 

Återbetalning av utbetald sjuklön - refusion från kommunen

Om din medarbetare har rätt till lön under sin sjukdom är det du som arbetsgivare som ska betala lön under hela sjukperioden. De första 30 dagarna ska du själv stå för utgifterna.

Efter 30 dagar kan du få tillbaka en del av beloppet från din medarbetares kommun. Beloppet motsvarar nivån för den högsta sjukpenning som din anställde kan få. Högsta nivån ligger på 4.695 DKK per vecka eller 126,89 DKK per timme (2024). Du ska alltså själv stå för mellanskillnaden mellan din anställdes lön och sjukpenningen.

 

Ansök om återbetalning via NemRefusion

Som arbetsgivare ska du anmäla sjukfrånvaro och ansöka om återbetalning (refusion) via "NemRefusion" hos virk.dk.

Läs mer och ansök hos virk.dk

 

Läkarintyg efter 14 dagar

Om den anställde har varit sjuk i mer än 14 dagar, har du som arbetsgivare rätt att kräva närmare upplysningar om den anställdes sjukdomstillstånd via personens läkare eller specialist.

 

Ytterligare information

Mer information om sjukfrånvaro och sjukpenning hittar du på Borger.dk och på Startvækst.dk. Var uppmärksam på att du på Borger.dk i menyn istället kan välja om du är arbetslös (ledig) eller egenföretagare (selvstændig).  

Borger.dk - Sygdagepenge, hvis du er lønmodtager

Virksomhedsguiden - sygedom og sygedagpenge

Sjukpenning från kommunen i Danmark

Som arbetsgivare har du alltid krav på dig att betala ut sjukpenning till den anställde under dennes 30 första sjukdagar. Därefter överförs ansvaret till arbetskommunen.

 

Medarbetarens rätt till sjukersättning

För att ha rätt till sjukpenning från företaget ska medarbetaren ha varit anställd i minst 8 veckor och med minst 74 timmars total arbetstid under perioden. För att få sjukpenning från kommunen krävs det att medarbetaren har varit oavbrutet anställd hos en arbetsgivare de senaste 26 veckorna med minst 240 timmars total arbetstid under perioden.

Läs mer om lagen för sygedagpenge på retsinformation.dk

 

Kommunens belopp

Den högsta satsen som kommunen betalar ut är 4.695 DKK per vecka eller 126,89 DKK per timme (2024). Den anställde kan maximalt få sjukpenning från kommunen i 22 veckor under en period på 9 månader. Därefter gör kommunen en omprövning.

Läs mer om danska sygedagpenge på borger.dk

 

Refusion av utbetald sjuklön

Som arbetsgivare kan du kräva betalning från arbetskommunen motsvarande vad som utgått som lön under sjukdomsperioden, så kallad refusion. Betalningen från kommunen kan däremot aldrig överstiga dagpenningsatsen. Som arbetsgivare kan du även teckna en försäkring och därmed få rätt till betalning under arbetsgivarperioden, det vill säga de första 30 dagarna. 

Läs mer om refusion på virk.dk

 

Långtidssjukskrivning

Långtidssjukskriven personal i Danmark

Huvudregeln är att en anställd i Danmark kan få sjukpenning i högst 22 veckor inom en period på nio månader. Därefter värderar kommunen den anställdes situation och beslutar om utbetalning av sjukpenning ska förlängas.


Samtal med den anställde

Om din medarbetare är sjuk en längre period ska du som arbetsgivare ta initiativ till ett samtal - innan fyra veckor passerat. Samtalet är till för att höra hur länge medarbetaren förväntar sig att vara hemma och om det finns möjlighet att starta upp långsamt igen.

 

Uppsägning på grund av sjukdom

En anställd som går under Funktionærloven kan sägas upp med en månads varsel, om vederbörande har varit sjuk i mer än 120 dagar på ett år. Uppsägningen kan däremot endast godtas om den sker i direkt anslutning till sjukperioden. Läs mer om det i Funktionærloven under paragraf 5, stycke 2.

Läs mer om Funktionærloven hos Retsinformation

 

Ytterligare information

Hos "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering" hittar du en guide om sjukfrånvaro för arbetsgivare:

Sygefraværsguide

 

Läs mer om ditt ansvar som arbetsgivare när din medarbetare blir sjuk på Virksomhedsguiden

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Öresundsexpert hjälper med dansk-svenska skatteregler

Som utbildad jurist, erfaren skatteexpert och född i Sverige är Christina Brink en naturlig Öresundsexpert. Med uppbackning från KPMG kan Christina och hennes kollegor besvara frågor om beskattning, moms och socialförsäkring i Öresundsregionen.

Vi stöds av