9. Bokföring och redovisning

Om ditt svenska företag har ett fast driftställe i Danmark ska du registrera dig hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Du är även skyldig att bokföra enligt dansk bokföringslag och utarbeta en årsredovisning.

Om ditt företag inte har fast driftställe i Danmark har du bara skyldighet att momsregistrera dig hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Om företaget enbart ska momsregistreras ska bokföring göras enligt den danska momslagstiftningens regler.

Den danska deklarationen (oplysningsskemaet) för bolag ska inlämnas senast 6 månader efter räkenskapsårets slut. Enskilda företag ska lämna in deklarationen senast den 1 juli året efter inkomstårets slut. Detta kan göras via Skattestyrelsens hemsida TastSelv Erhverv.
Som bolag i Danmark ska du betala en "selskabsskat" som baseras på självdeklarationen för det aktuella skatteåret. Utöver detta ska företaget betala bland annat moms, punktavgifter, tull och, om du har anställda, även A-skatt och arbetsmarknadsbidrag. En fullständig lista med angivna inbetalningsfrister hittar du på Skattestyrelsens hemsida.

Tillstånd att redovisa utomlands

A/S, ApS och övriga bolag med begränsat ansvar ska utforma årsredovisning och årsberättelse i enlighet med "årsregnskabsloven" och lämna in dessa till Erhvervsstyrelsen. "Bogføringsloven" tillåter att redovisningen sker utomlands, varvid originalunderlag också kan föras ut ur landet. Däremot ska bokföringsmaterialet förvaras i Danmark, om man inte fått tillstånd av Erhvervsstyrelsen att förvara materialet utomlands.

Företag är skyldiga att ha kvar bokföringsmaterialet för innevarande år samt de fem föregående räkenskapsåren.