Socialförsäkring vid arbete i två länder

En person kan bara vara socialförsäkrad i ett land - enligt huvudregeln i det land där personen fysiskt utför sitt arbete. Om den anställde arbetar samtidigt i två länder avgörs socialförsäkringsland av hur mycket personen arbetar i respektive land.
Skriv ut

Anställda boende i Danmark

Om företaget har anställda som bor i Danmark och utför minst 25 procent av den sammanlagda arbetstiden i Danmark, är de socialförsäkrade i Danmark. Det samma är gällande även om de arbetar upp till 75 procent av den sammanlagda arbetstiden i Sverige. Detta gäller både om personen arbetar för samma arbetsgivare och om han eller hon arbetar för två olika arbetsgivare.

Den anställde ska informera myndigheten Udbetaling Danmark om hur han eller hon arbetar i respektive land. Udbetaling Danmark pekar därefter ut vilket land den anställde ska vara socialförsäkrad i. Detta meddelas Försäkringskassan som utfärdar intyg A1 om den anställde ska vara socialförsäkrad i Sverige. Om Danmark ska vara socialförsäkringsland är det Udbetaling Danmark som utfärdar intyget.

Om den anställde är socialförsäkrad i Danmark, ska du som arbetsgivare betala danska sociala avgifter. I Danmark erlägger arbetsgivaren endast mycket låga sociala avgifter på de anställdas löner. Den största delen av de sociala avgifterna betalas istället av löntagarna själva, via AM-bidrag (åtta procent av bruttolönen).

 

Anställda boende i Sverige

Om företaget har anställda som bor i Sverige och arbetar i både Sverige och Danmark, är de socialförsäkrade i Sverige såvida de arbetar minst 25 procent av den totala arbetstiden där. Det betyder att du som arbetsgivare måste betala svenska arbetsgivaravgifter för att täcka den anställdes socialförsäkring i Sverige - även om företaget finns i Danmark. En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige betalar för närvarande 20,7 procent (2018) av den anställdes bruttolön i arbetsgivaravgift. Om det finns ett fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgiften 31,42 procent (2018).

Den anställde ska informera Försäkringskassan om hur han eller hon arbetar i respektive land. Försäkringskassan pekar därefter ut vilket land som den anställde ska vara socialförsäkrad i. Detta meddelas Udbetaling Danmark som, om den anställde ska vara socialförsäkrad i Danmark, utfärdar intyg A1. Om Sverige ska vara socialförsäkringsland är det Försäkringskassan som utfärdar intyget.

 

Möjlighet till dispens

Anställda som utför mer än 25 procent av sitt arbete i bosättningslandet, kan dock ansöka om dispens för att få tillhöra det land där arbetsgivaren har sitt säte. Dispensen söks hos myndigheten i det land vars lagstiftning man vill tillhöra. Det vill säga Försäkringskassan i Sverige eller Udbetaling Danmark, avdelningen för International Social sikring i Danmark. Dessa två myndigheter beslutar sedan tillsammans huruvida dispens ska ingås. 

Följande kan få dispens enligt den särskilda Öresundsöverenskommelsen :

  • Personer anställda av en arbetsgivare med säte i ett land, där den anställde arbetar minst hälften av sin totala arbetstid på arbetsplatsen och resterande tid på distans i bosättningslandet, exempelvis vid hemarbete.
  • Personer anställda av en arbetsgivare med säte i ett land, som utför arbete för samma arbetsgivare i både landet där arbetsgivaren har sitt säte och i bosättningslandet, exempelvis en säljare.
  • Personer anställda för att arbeta i det land där arbetsgivaren har sitt säte och som samtidigt får ersättning för förtroendeuppdrag i ett annat land.


Ansökan om dispens ska göras av dig som arbetsgivare tillsammans med den anställde. Ansökan ska skrivas under för att bekräfta att båda parter står bakom avtalet. Dispensen är tidsbegränsad till tre år. Det finns möjlighet att förlänga avtalet så länge villkoren uppfylls.

 

Mer information

Vill du ha ytterligare information om socialförsäkringstillhörighet och tillämplig lagstiftning kan du kontakta Udbetaling Danmark, avdelningen för International Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö: +46-(0)40- 17 64 15. Vill du göra en anmälan om dispens i Sverige ska du däremot kontakta Försäkringskassans kundtjänst, eftersom handläggningen inte sker på Øresunddirekt. 

Udbetaling Danmark

Försäkringskassan - för arbetsgivare

Øresunddirekts informationscenter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av