Om Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är en webbportal där du som företagare kan finna information om att bedriva business över Öresund. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt försäljning och marknadsföring tvärs över sundet. Portalen drivs av Øresunddirekt, en offentlig informationstjänst som levererar information till medborgare i Öresundsregionen. Artiklarna som finns på portalen är skrivna i samarbete med relevanta myndigheter i Sverige och Danmark.

 

Uppdrag och finansiering

Portalen drivs av Øresunddirekt, en offentlig informationstjänst som levererar information till invånare i Öresundsregionen. Vi är en av tre gränsregionala informationstjänster i Norden och består av två avdelningar - ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion/kommunikationsavdelning i Köpenhamn. 

Øresunddirekt Sverige

Precis bredvid Centralstationen, på Hjälmaregatan 3 i Malmö, ligger Øresunddirekts Informationscenter med personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skatteverket. 

Verksamhetsansvarig för Øresunddirekts informationscenter är Malin Dahl, anställd av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Kontakta Malin Dahl på malin.dahl@lansstyrelsen.se eller på +46 (0) 40 17 64 00. 

Personalen kan bland annat hjälpa till med frågor som rör jobbsökning i Öresundsregionen, danska lärlingsutbildningar, skatteregler, socialförsäkring vid pendling mellan Sverige och Danmark m.m. Informationscentret betjänar årligen tusentals besökare via direkt kundkontakt, mejl och telefon.

 

Det gör vi också:

• Finns på plats med information på relevanta jobbmässor i Skåne och Danmark. 

Se vilka mässor vi besöker i vår evenemangskalender. 

 Vi erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning (bokning av tid med företagsrådgivare)

Läs mer och boka tid på oresunddirektbusiness.se.

• Skräddarsydda informationsmöten till företag inför rekrytering eller etablering på andra sidan sundet.

Kontakta oss för mer information.

 

Så finansieras Øresunddirekt Sverige

Øresunddirekts Informationscenter i Malmö finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne samt Nordiska Ministerrådet. 

Kontakta Øresunddirekt Sverige

Øresunddirekt Danmark

Øresunddirekts webbredaktion ligger på Nørregade 7 B i Köpenhamn och har fyra anställda. Redaktionens primära uppgift är att utveckla och säkerställa att informationen på webbplatserna är korrekt och uppdaterad. Vi samarbetar därför med myndigheter i både Sverige och Danmark, som kontinuerligt uppdaterar oss om nya lagar och regler i länderna. Øresunddirekts webbplatser besöks varje månad av mer än 150.000 användare. 

Øresunddirekt Danmark äger och driver portalerna:

  • oresunddirekt.se – webbplats på svenska för svenska medborgare som söker jobb i Danmark, börjar jobba i Danmark, ska eller har flyttat över sundet samt önskar studera i Danmark
  • oresunddirekt.dk – webbplats på danska för två olika målgrupper: danskar som söker jobb i Sverige, börjat jobba i Sverige, ska eller har flyttat över sundet samt önskar studera i Sverige. Dessutom finns information för danskar som flyttat till Sverige men pendlar till ett arbete i Danmark.
  • oresunddirektbusiness.se – webbplats på svenska för företag – om danska förhållanden
  • oresunddirektbusiness.dk – webbplats på danska för företag – om svenska förhållanden

 

Det gör vi också:

  • Producerar Øresunddirekts tryckta material såsom olika broschyrer 
  • Administrerar Øresunddirekts sociala kanaler så som Facebook, Twitter och LinkedIn
  • Marknadsföringsinsatser
  • Användar- och pendlarundersökningar
  • Specialprojekt – socialförsäkringstestet och skatteberäknaren

Så finansieras Øresunddirekt Danmark

Øresunddirekts webbredaktion i Köpenhamn finansieras av Nordiska Ministerrådet, Region Skåne, Skattestyrelsen, Köpenhamns kommun och Tårnby kommun.

 

Kontakta Øresunddirekt Danmark

Øresunddirekts gemensamma uppdrag och projekt

Øresunddirekt Sverige och Øresunddirekt Danmark samarbetar tätt. Dels granskar myndigheterna texter som publiceras på hemsidorna och dels samarbetar vi om större projekt:

• Deltar i rekryterings- och karriärmässor i Sverige och Danmark
• Samverkan med svenska och danska myndigheter samt Eures.
• Gränshindersarbete på en regional, nationell och nordisk nivå
• Arrangerar en årlig gränshinderkonferens med aktuellt tema
• Samarbetar kring projekt rörande kompetensutveckling och specifika sakfrågor

Øresunddirekts arbete med gränshinder

För att invånare och företag ska kunna dra nytta av de möjligheter som finns i Öresundsregionen, är det viktigt att undanröja eventuella gränshinder mellan länderna. Øresunddirekt deltar i det arbetet på både regional och nordisk nivå.

Läs mer om Øresunddirekts gränshinderarbete samt aktuella gränsproblem i Öresundsregionen

Gränshinderrådet - gränshinderarbete på nordiskt plan

Nordiska Ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, arbetar aktivt med att identifiera och ta bort gränshinder mellan samtliga nordiska länder. Arbetet drivs av Gränshinderrådet, som har en medlem från varje nordiskt land, inklusive Grönland, Åland och Färöarna. Varje medlem prioriterar 3 - 5 hinder per år. Hindret följs hela vägen, till dess att det är löst eller det konstaterats att det inte kan lösas.

Gränshinderrådet samarbetar med aktörer i de olika nordiska länderna, däribland Øresunddirekt. I praktiken betyder det att Øresunddirekt samlar in och lämnar vidare information till Gränshinderrådet om de hinder som invånare och företag upplever mellan Sverige och Danmark.

Greater Copenhagen – gränshindersarbete på regionalt plan

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete i Östdanmark och Sydsverige som omfattar hela Öresundsregionen. Ett av Greater Copenhagens insatsområden är att identifiera och bidra till att lösa gränshinder mellan Sverige och Danmark. Målsättningen är att ta bort gränshinder som hämnar mobilitet och tillväxt i regionen. Øresunddirekt ingår i Greater Copenhagens insats för att säkra tät arbetsmarknadsmässig integration i regionen.

Har du råkat ut för ett gränshinder?

Har du som företagare eller privatperson upplevt problem när du verkar över gränsen mellan Sverige och Danmark?

Rapportera in ditt gränsproblem via det digitala verktyget 'Ditt Gränsproblem' där du även kan ge förslag på lösningar och följa processen.

Rapportera in ditt gränsproblem

Juridisk ansvar

Informationen på oresunddirektbusiness.com är inte juridiskt bindande. Øresunddirekt uppdaterar materialet kontinuerligt och rättar fel så snart de uppmärksammas. Øresunddirekt kan dock inte hållas ansvariga för eventuella fel eller ofullständig information.

Externa länkar

Øresunddirekts artiklar innehåller länkar till information som utvecklats och uppdateras av andra offentliga och privata organisationer. Øresunddirekt kan därför inte kontrollera och garantera relevans eller aktualitet av denna externa information.

Översättningar av texter

Øresunddirekt lägger stor vikt vid att översätta ursprungstexter korrekt. Vid översättning finns dock en risk att felaktigheter uppstår i förhållande till den ursprungliga texten. Därför rekommenderar vi alltid att man också bör gå till ursprungskällan för fördjupad information.

Cookie- och integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats och på samtliga webbplatser som drivs av Øresunddirekt står under villkoren i Øresunddirekt s Cookie- och integritetspolicy.

 Øresunddirekts Cookie- och integritetspolicy.

Kontakta Øresunddirekt

Kontakta Øresunddirekt

Vi stöds av