​Ny analys: Mentala gränshinder påverkar företagarnas rörlighet i Öresundsregionen

D. 2019-05-20
En ny studie identifierar fyra så kallade mentala gränshinder i näringslivet mellan Danmark och Sverige. Många företagare ser goda möjligheter att arbeta över gränsen i Öresundsregionen. Men de upplever också hinder – som relaterar till uppfattningar, upplevelser, vanor och känslor – som kan innebära att de avstår från att arbeta gränsöverskridande.
Skriv ut

Studien har gjorts på uppdrag av Øresunddirekt med finansiering från svenska regeringskansliet, och har utförts av Øresundsinstituttet. Den bygger på 30 djupintervjuer, främst med företagare och chefer i både Danmark och Sverige, men också med gräns- och företagarorganisationer i båda länderna. Utifrån dessa har följande mentala gränshinder definierats: nationell gravitationskraft och känslan av ”vi och dom”, skillnader i affärskultur, att sociala nätverk mer sällan når över sundet och företagens upplevelse av en hög tröskel för att satsa i grannlandet.

 

Fyra mentala gränshinder har identifierats

  • En nationell gravitationskraft kan sägas uppstå genom bland annat språkskillnader, skola och utbildning, nationell nyhetsvärdering och nationell kulturkonsumtion. Det bidrar till en större kunskap om det egna landet, nationella vanor och traditioner, samt en känsla av vi (i vårt land) och de (i det andra landet). Danskan och svenskan i sig beskrivs dock inte som något stort hinder av de intervjuade företagarna
  • Skillnader i affärskultur mellan länderna kan skapa friktion i mötet mellan företagare och samtidigt bygga upp en bild av det finns något annorlunda och ibland skrämmande på andra sidan gränsen. Många företagare upplever skillnader i hur snabbt beslutsfattandet går, där svenskens konsensustänk gör att processen tar längre tid än i Danmark. Dessutom upplevs skillnader i avtal och förhandling, där danskar anses vara bättre på att göra affärer än svenskar, och där svenska företagare ibland har en mer negativ bild av den danska affärskulturen
  • Sociala nätverk mer sällan når över gränsen mellan Danmark och Sverige. Det innebär att många av de möjligheter, tillfälligheter och den efterfrågan som vanligen uppstår genom vänner, affärskontakter och bekantas bekanta uteblir, och företagarna rör sig mer sällan över gränsen. Detta påverkar i synnerhet mindre företag
  • Upplevelsen av en hög tröskel i form av bristande kunskap om det andra landets marknad och regelverk kan ge en känsla av osäkerhet eller otrygghet för den som funderar på att ta sitt företag över Öresund. Det kan även innebära att riskerna framträder tydligare än de potentiella vinsterna – och det första steget över sundet upplevs som stort. Detta kan leda till att företagarna hellre satsar i det egna landet.

 

Attraktionskrafter lockar företagare över Öresund

Intervjuerna visar samtidigt att det finns många drivkrafter som får danska och svenska företagare att satsa i grannlandet. Det handlar dels om konkreta omständigheter, som möjligheten till en större marknad och den geografiska närheten, men även om sådant som likheter i kultur och språk, men även att olikheterna i vissa fall lockar företagarna.

 

Emotionellt gränsarbete

I ett efterord resonerar Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet, om hur känslor kan användas för att förstå kulturella processer i Öresundsregionen. Han knyter även an till aktuell gränsforskning och vad som där benämns gränsarbete, och benämner denna sammanfogning emotionellt gränsarbete. Den som rör sig och vill göra affärer i regionen måste lära sig hantera den känslomässiga komplexitet och ambivalens som flödar genom olika former av reella och mentala gränshinder, menar han.

Kommentarer

– Analysen ger oss som informationstjänst en inblick hur de mentala uppfattningarna påverkar näringslivet i regionen. Resultaten kommer på sikt att användas för att utveckla de insatser vi gör gentemot näringslivet idag, såsom vår gränsregionala företagsrådgivning och våra hemsidor för företag där vi bidrar med vår expertis, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig på Øresunddirekt Sverige.

– Inte bara gränshinder som har att göra med lagstiftning och regelverk påverkar företagandet över Öresund, utan även mentala gränshinder. Denna analys visar att våra uppfattningar, föreställningar, vanor och känslor kan både begränsa och ibland driva på företagare som funderar på att ta sin verksamhet över gränsen, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

Här kan du ta del av rapporten

 

För mer information kontakta:

Malin Dahl

Tf Verksamhetsansvarig, Øresunddirekt Sverige
mobil +46 (0)10-224 1328
malin.dahl@lansstyrelsen.se

 

Johan Wessman

vd, Øresundsinstituttet
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

 

Anna Palmehag
analytiker, Øresundsinstituttet
mobil +46 (0) 703 05 60 72
anna.palmehag@oresundsinstituttet.org

Om analysen

Analysen ”Mentala gränshinder Öresund – danska och svenska företagares syn på hinder och möjligheter vid arbete över gränsen” har utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av informationstjänsten Øresunddirekt och med finansiering av det svenska regeringskansliet. Slutsatserna bygger på intervjuer med företagare och kulturinstitutionschefer i Sverige och Danmark, med högst 1,5 timmes resväg till grannlandet, samt med representanter för gräns- och företagarorganisationer. Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet, bidrar med ett reflekterande och fördjupande efterord.

 

Om Øresunddirekt

Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till invånare och företag i Öresundsregionen. Øresunddirekt Sverige är en samverkan Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Region Skåne och driver informationscenter Øresunddirekt i Malmö. Øresunddirekt Danmark driver webbplatserna www.oresunddirekt.com och www.oresunddirektbusiness.com.

www.oresunddirekt.se

www.oresunddirektbusiness.se

Vi stöds av